Worldwide Appeal On the Recognition of Carpatho-Rusyns as a Distinct Nationality in Ukraine

(English | Rusyn | Slovak | Polish | Ukrainian | Russian)

Worldwide Appeal
On the Recognition of Carpatho-Rusyns as a Distinct Nationality in Ukraine

As Ukraine rebuilds itself after its parliamentary elections this fall 2014, striving to be a fully democratic republic, it must ensure recognition of its many peoples and support them as the indigenous cultures of Ukraine.

The Ukrainian central government has recognized Rusyn as a distinct language, with the right to be used in educational and civic institutions. We welcome that initiative, signed into law in August 2012, and call on Ukraine to take the next step: recognition of Carpatho-Rusyns as a distinct nationality. This would be another indication of Ukraine’s orientation toward Europe, where Carpatho-Rusyns have official status as a distinct nationality in Slovakia, Poland, Hungary, Romania, the Czech Republic, Serbia, and Croatia.

Carpatho-Rusyns worldwide believe in maintaining the territorial integrity of Ukraine and oppose all efforts of neighboring countries to violate that integrity. It is time for the new Ukrainian central government to recognize Carpatho-Rusyns as a national minority and to provide support for Rusyn language, education, and culture in a renewed democratic Ukraine.

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Rusyn]

Цілосвітова вызва
на признаня карпатьскых Русинів за окрему народность на Україні

В рамках процесу будованя новой Україны по тогорічных осінніх парламентных вольбах (2014) і в намаганю стати повнодемократічнов країнов, мусить Україна на своїй теріторії забезпечіти признаня різных народів і підпорити їх автохтонны културы.

Україньскы централны орґаны признали русиньскый язык як окремый язык і схвалили його вжываня в освітніх і громадьскых інштітуціях. З радостьов вітаме тоту ініціатіву, котра вступила до платности у формі закона в авґусті 2012 р., і вызываме Україну, жебы приступила ку далшому кроку: признаню карпатьскых Русинів за окрему народность. Тот чін бы свідчів о далшім прямованю Україны до Европы, в котрій мають карпатьскы Русины офіціално признану свою народность, конкретно на Словакії, в Польщі, Мадярьску, Румунії, Чеській републіці, Сербії і Хорватії.

Карпатьскы Русины на цілім світі вірять в усокочіня теріторіалной інтеґріты Україны і суть проти будьякым намагам сусідніх країн о єй нарушіня. Є час, жебы новы найвысшы україньскы орґаны признали карпатьскых Русинів за народностну меншыну і дали підпору русиньскому языку, едукації і културі в рамках обновленой демократічной Україны.

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Slovak]

Celosvetová výzva
na uznanie karpatských Rusínov za osobitnú národnosť na Ukrajine

V rámci procesu budovania novej Ukrajiny po parlamentných voľbách na jeseň tohto roka (2014) a v snahe stať sa plne demokratickou krajinou musí Ukrajina zabezpečiť uznanie rôznorodých národov na svojom území a podporiť ich ako pôvodné kultúry Ukrajiny.

Ukrajinská centrálna vláda uznala rusínčinu ako osobitný jazyk a schválila jej používanie vo vzdelávacích a občianskych inštitúciách. S radosťou vítame túto iniciatívu, ktorá vstúpila do platnosti vo forme zákona v auguste 2012, a vyzývame Ukrajinu, aby pristúpila k ďalšiemu kroku: uznaniu karpatských Rusínov za osobitnú národnosť. Tento čin by predstavoval ďalší dôkaz ukrajinského smerovania k Európe, v ktorej majú karpatskí Rusíni oficiálne uznanú svoju národnosť, a to konkrétne na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Českej republike, Srbsku a Chorvátsku.

Karpatskí Rusíni na celom svete veria v zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny a sú proti akýmkoľvek snahám susediacich krajín o jej narušenie. Je čas, aby nová ukrajinská centrálna vláda uznala karpatských Rusínov za národnostnú menšinu a poskytla podporu rusínskemu jazyku, vzdelávaniu a kultúre v rámci obnovenej demokratickej Ukrajiny.

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Polish]

Apel do Społeczności Międzynarodowej
o uznanie Karpatorusinów za odrębną grupę narodową na Ukrainie

W miarę jak po jesiennych wyborach parlamentarnych 2014 roku postępować będzie odbudowa państwa, Ukraina, dążąc do statusu republiki w pełni demokratycznej, musi zagwarantować uznanie bytu swych licznych grup ludnościowych i wspierać je jako rdzenne kultury Ukrainy.

Ukraiński rząd państwowy uznał rusiński za odrębny język, przyznając prawo do jego używania w instytucjach oświatowych i obywatelskich. Z satysfakcją witamy tę inicjatywę, zapisaną w formie ustawowej w sierpniu 2012 roku i wzywamy Ukrainę, aby podjęła następny krok, jakim jest uznanie Karpatorusinów za odrębną grupę narodową. Byłby to kolejny przejaw zwrócenia się Ukrainy w kierunku Europy, gdzie Karpatorusini cieszą się statusem odrębnej grupy narodowej na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Czechach, Serbii i Chorwacji.

Karpatorusini na całym świecie wierzą w podtrzymanie terytorialnej integralności Ukrainy i wyrażają sprzeciw wobec wszelkich działań krajów sąsiednich zmierzających do pogwałcenia tej integralności. Nadszedł czas, aby nowy ukraiński rząd uznał Karpatorusinów za mniejszość narodową i zapewnił wsparcie dla rusińskiego języka, edukacji i kultury w odnowionej demokratycznej Ukrainie.

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Ukrainian]

Звернення до міжнародної спільноти
щодо визнання Україною русинської національної меншини

Україна, перебудовуючись після осінніх парламентських виборів восени 2014 року і прагнучи стати повністю демократичною республікою, повинна забезпечити визнання своїх різних народів і підтримувати їх як корінні культури України.

Український парламент визнав русинську мову як самостійну мову, з правом використання в освітніх та громадських установах. Ми вітаємо цю ініціативу, запроваджену як закон у серпні 2012 року, і закликаємо Україну зробити наступний крок ― визнати русинів національною меншиною. Це було би чергового ознакою відданості України рухові в сторону Європи, в якій русини мають статус окремої національності в Словаччині, Польщі, Угорщині, Румунії, Чехії, Сербії та Хорватії.

Русини у всьому світі вірять у збереження територіального цілісності України і виступають проти будь–яких дій , сусідніх країн, спрямованих на її порушення. Настав час, щоб нова центральна влада України визнала русинів національною меншиною і забезпечив підтримку русинської мови, освіти і культури в оновленій демократичній Україні.

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Russian]

Обращение к международному обществу
о признании Украиной карпато-русинского национального меньшинства

Украина, перестаиваясь после осенних парламентских выборов осенью 2014 года и стремясь стать полностью демократической республикой, должна обеспечить признание своих различных народов и поддерживать их в качестве коренных культур Украины.

Центральные власти Украины признали русинский язык в качестве самостоятельного, с правом использования в образовательных и общественных учреждениях. Мы приветствуем эту инициативу, введенную в действие в качестве закона в августе 2012 года, и призываем Украину сделать следующий шаг ―признать русинов национальным меньшинством. Это было бы еще одним признаком, указывающим на приверженность Украины движению в сторону Европы, в которой русины имеют статус отдельной национальности в Словакии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, Сербии и Хорватии.

Русины во всем мире твердо верят в сохранение территориальной целостности Украины и выступают против любых действий соседних стран, направленных на ее нарушение. Пришло время, чтобы новые центральные власти Украины признали русинов национальным меньшинством и обеспечили поддержку русинского языка, образования и культуры в обновленной демократической Украине.

[Back to top]

 

 

 

 

Copyright © 2014 Rusyn International Media Center
All rights reserved