Carpatho-Rusyns Worldwide Appeal for Official Recognition by Ukraine

(English | Rusyn | Slovak | Polish | Ukrainian | Russian)

FOR IMMEDIATE RELEASE
October 29, 2014

For more information: John Righetti
rusynone@gmail.com

CARPATHO-RUSYNS WORLDWIDE APPEAL FOR OFFICIAL RECOGNITION BY UKRAINE

Carpatho-Rusyns are an East Slavic people who are an indigenous nationality in the Carpathian Mountain region of east central Europe. For centuries, their neighbors and the governments who ruled them recognized their name, language, and culture. Every country today where Carpatho-Rusyns are an indigenous or longstanding population—Slovakia, the Czech Republic, Poland, Hungary, Romania, Serbia, Croatia--recognizes them and supports their language and culture except for one—Ukraine.

In the wake of significant changes in Ukraine, Carpatho-Rusyn organizations and individuals worldwide are issuing today an appeal for recognition of Carpatho-Rusyns as an official national minority in Ukraine. The appeal is being issued to those organizations that can assist Ukraine in this endeavor—the European Union, the United Nations, the United States government, and the governments of European states that already recognize their Carpatho-Rusyn minority.

Recipients of today’s appeal include: Ukrainian President Petro Poroshenko, the various ministries in Ukraine, and the Ukrainian ombudsman; the US ambassador in Ukraine, human rights officials in the European Union and the United Nations; the Ukrainian ambassador in the US; the US State Department; and the Ukrainian caucus of the United States Congress. It is being sent, as well, to the ambassadors in Ukraine from the European states with Carpatho-Rusyns minorities and a number of think tanks dedicated to East European issues.

“Ukraine has a new president and now a newly elected parliament, as well as an Association Agreement with the European Union,” explained Dr. Patricia Krafcik, professor of Slavic Studies at The Evergreen State College and chair of the Carpatho-Rusyn Consortium of North America, an association of the major Carpatho-Rusyn cultural organizations in the United States and Canada. “Now is the time for Ukraine to join its EU neighbors who have already recognized their Carpatho-Rusyn national minority and support their culture and language.”

Worldwide, the Carpatho-Rusyn community is estimated at about 2 million. They are concentrated largely in the Transcarpathian Region of Ukraine where they number approximately 850,000 individuals, making up 85% of the population. In 2007, the locally elected Transcarpathian Regional Council voted overwhelmingly to recognize the Carpatho-Rusyn nationality within the Transcarpathian Region. And in 2012, the Ukrainian parliament passed a significant language law recognizing Rusyn as an official language for civil and governmental use within Ukraine.

James Kepchar-Kaminski, president of the Carpatho-Rusyn Society, the largest Rusyn membership organization in North America, echoed the opinion of many Carpatho-Rusyns: “We have seen a generally positive progression toward full recognition of Carpatho-Rusyns by Ukraine. It is time to finish the process and now recognize Carpatho-Rusyns, a law-abiding and peaceful minority, as an official nationality in Ukraine.”

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Rusyn]

НА БЕЗОДКЛАДНЕ ОПУБЛІКОВАНЯ
29.10.2014

Далшы інформації дасть: Джон Ріґеттi
rusynone@gmail.com

Славомір Гиряк
hirjakslavo@gmail.com

ЦІЛОСВІТОВА ВЫЗВА НА ОФІЦІАЛНЕ ПРИЗНАНЯ КАРПАТЬСКЫХ РУСИНІВ НА УКРАЇНІ

Карпатьскы Русины – то выходославяньскый народ, котрый творять автохтонны жытелі карпатьского реґіону в центрі выходной Европы. Сусідні народы і штаты, де Русины жыли по цілы столітя, признавали їх походжіня, язык і културу. Вшыткы країны, в котрых суть карпатьскы Русины автохтонныма або довгочасныма жытелями (Словакія, Чеська републіка, Польща, Мадярьско, Румунія, Сербія, Хорватія), їх в сучасности признавають як народностну меншыну і підпорують їх язык і културу. Выняток творить лем Україна.

В надвязности на вызначны зміны в Україні, орґанізації карпатьскых Русинів і окремы особы на цілім світі вырішыли опубліковати тоту вызву, котров жадають о офіціалне признаня карпатьскых Русинів за народностну меншыну на Україні. Тота вызва є призначена орґанізаціям і орґанам, котры можуть Україні помочі у тім намаганю – Европскій унії, Орґанізації Споєных народів, Владі Споєных штатів, владам европскых штатів, котры уж на своїй теріторії признали русиньску народностну меншыну.

Приїмателями той вызвы суть: україньскый презідент Петро Порошенко, різны україньскы міністерства і україньскый омбудсман; амбасадор Споєных штатів на Україні, урядници Европской унії і Орґанізації Споєных народів одповідаючі за людьскы права; амбасадор Україны в США; Міністерство загранічных діл США; україньскый выбор в Конґресі Споєных штатів. Вызва буде одослана і тым амбасадорам, котры на Україні заступають европскы державы, де єствують русиньскы меншыны, як і дакільком експертным ґрупам („think-tankom“), котры ся занимають выходоевропскыма проблемами.

„Україна уж мать нового презідента, новозволеный парламент і підписала договор о придружіню ку Европскій унії,“ высвітлила Др. Патріція Крафчік, професорка славістікы на Евырґріньскій штатній універзіті і председкыня Конзорція карпатьскых Русинів в Северній Америці, котре здружує найвызначнішы културны орґанізації карпатьскых Русинів в Споєных штатах і в Канаді. „Теперь настав час, жебы орґанізація наслідовала приклад своїх европскых сусідів, котры уж офіціално признали русиньскы народностны меншыны і підпорують їх културу і язык.“

Одгадує ся, же на цілім світі жыє коло 2 міліоны карпатьскых Русинів. Велика часть з них (коло 850 000) жыє на Закарпатьскій Україні, де творять аж 85 % популації. В 2007 році локално волена Закарпатьска областна рада в голосованю векшынов голосів признала русиньску народность на теріторії Закарпатьской области. У 2012 році україньскый парламент схвалив вызначный языковый закон, котрым признав вжываня русиньского языка, як урядного языка в громадьскім і владнім контакті в рамках Україны.

Джеймс Кепчарь-Каміньскі, председа найвекшой русиньской членьской орґанізації в Северній Америці (Карпато-русиньске общество), высловив сполочный погляд многых карпатьскых Русинів: „Уж довше позоруєме універзално позітівный покрок з цільом цілкового признаня карпатьскых Русинів і на Україні. Є уж начасі завершыти тот процес і признати карпатьскых Русинів, котры суть міролюбнов меншынов, яка дотримує вшыткы законы, за офіціалну народность на Україні.“

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Slovak]

NA OKAMŽITÉ ZVEREJNENIE
29.10.2014

Ďalšie informácie poskytne: John Righetti
rusynone@gmail.com

Slavomír Hirjak
hirjakslavo@gmail.com

CELOSVETOVÁ VÝZVA NA OFICIÁLNE UZNANIE KARPATSKÝCH RUSÍNOV UKRAJINOU

Karpatskí Rusíni sú východoslovanský národ, ktorý tvoria pôvodní obyvatelia regiónu Karpát v stredovýchodnej Európe. Susediace národy a štáty, ktoré im vládli, po stáročia uznávali ich pôvod, jazyk a kultúru. Všetky krajiny, v ktorých sú karpatskí Rusíni pôvodnými alebo dlhodobými obyvateľmi (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko), ich v súčasnosti uznávajú ako národnostnú menšinu a podporujú ich jazyk a kultúru. Výnimku tvorí Ukrajina.

V nadväznosti na významné zmeny na Ukrajine sa organizácie karpatských Rusínov, ako aj jednotlivci na celom svete rozhodli zverejniť túto výzvu, ktorou žiadajú o oficiálne uznanie karpatských Rusínov za národnostnú menšinu na Ukrajine. Táto výzva je určená organizáciám a orgánom, ktoré môžu Ukrajine pomôcť v tejto snahe – Európskej únii, Organizácii Spojených národov, vláde Spojených štátov, ako aj vládam európskych štátov, ktoré už na svojom území uznali rusínsku národnostnú menšinu.

Príjemcami tejto výzvy sú: ukrajinský prezident Petro Porošenko, rôzne ukrajinské ministerstvá a ukrajinský ombudsman; veľvyslanec Spojených štátov na Ukrajine, úradníci Európskej únie a Organizácie Spojených národov zodpovední za ľudské práva; veľvyslanec Ukrajiny v USA; Ministerstvo zahraničných vecí USA; ukrajinský výbor v Kongrese Spojených štátov. Výzva sa tiež odošle veľvyslancom zastupujúcim na Ukrajine európske štáty, v ktorých existujú rusínske menšiny, ako aj niekoľkým expertným skupinám („think-tankom“) zaoberajúcim sa východoeurópskymi záležitosťami.

„Ukrajina už má nového prezidenta, novozvolený parlament a podpísala dohodu o pridružení k Európskej únii,“ vysvetlila Dr. Patricia Krafcik, profesorka slavistiky na Evergreen State College a predsedkyňa konzorcia karpatských Rusínov v Severnej Amerike, ktoré združuje najvýznamnejšie kultúrne organizácie karpatských Rusínov v Spojených štátoch a Kanade. „Teraz nastal čas, aby Ukrajina nasledovala príklad svojich európskych susedov, ktorí už oficiálne uznali rusínske národnostné menšiny a podporujú ich kultúru a jazyk.“

Odhaduje sa, že na celom svete žijú asi 2 milióny karpatských Rusínov. Veľká časť z nich (asi 850 000) žije na Zakarpatskej Ukrajine, kde tvoria až 85 % populácie. V roku 2007 miestne volená Zakarpatská oblastná rada v hlasovaní drvivou väčšinou uznala rusínsku národnosť na území Zakarpatskej oblasti. V roku 2012 ukrajinský parlament schválil významný jazykový zákon, ktorým uznal používanie rusínskeho jazyka ako úradného jazyka v občianskom a vládnom styku v rámci Ukrajiny.

James Kepchar-Kaminski, predseda najväčšej rusínskej členskej organizácie v Severnej Amerike (Spolok karpatských Rusínov), vyjadril spoločný názor mnohých karpatských Rusínov: „Už dlhšie pozorujeme všeobecne pozitívny pokrok cieľom k úplnému uznaniu karpatských Rusínov Ukrajinou. Je načase ukončiť tento proces a uznať karpatských Rusínov, ktorí sú mierumilovnou menšinou dodržiavajúcou všetky zákony, za oficiálnu národnosť na Ukrajine.“

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Polish]

DO NATYCHMIASTOWEJ DYSTRYBUCJI
29.10.2014

Więcej informacji: John Righetti
rusynone@gmail.com

Slavomír Hirjak
hirjakslavo@gmail.com

APEL DO SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ O UZNANIE MNIEJSZOŚCI KARPATORUSIŃSKIEJ PRZEZ UKRAINĘ

Karpatorusini to wschodniosłowiański lud stanowiący rdzenną grupę narodową środkowoeuropejskiego regionu Karpat. Przez wieki ich nazwa, język i kultura były uznawane zarówno przez sąsiadów, jak i przez sprawujących władzę na tym terenie. Każdy z krajów, w którym Karpatorusini stanowią ludność rdzenną lub od dawna zadomowioną – Słowacja, Czechy, Polska, Węgry, Rumunia, Serbia, Chorwacja – uznają ich i wspierają ich język i kulturę, z wyjątkiem jednego kraju – Ukrainy.

W obliczu doniosłych zmian na Ukrainie karpatorusińskie organizacje i przedstawiciele tej grupy na całym świecie apelują dziś o uznanie Karpatorusinów jako oficjalnej mniejszości narodowej na Ukrainie. Apel skierowany jest do organizacji, które mogą dopomóc Ukrainie w tym przedsięwzięciu – Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządu Stanów Zjednoczonych oraz rządów państw europejskich, które już uznają mniejszość karpatorusińską.

Do adresatów niniejszego apelu zaliczają się: Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, ukraińscy ministrowie różnych resortów, ukraiński rzecznik praw obywatelskich, ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, urzędnicy Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka, ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, amerykański Departament Stanu, ukraiński zespół ponadpartyjny Kongresu Stanów Zjednoczonych. Apel zostaje także przekazany ambasadorom na Ukrainie, reprezentującym państwa europejskie, w których obecna jest mniejszość karpatorusińska oraz licznym ośrodkom analitycznym zajmującym się sprawami wschodnioeuropejskimi.

„Ukraina ma nowego prezydenta i nowo wybrany parlament, jak również umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. – wyjaśnia dr Patricia Krafcik, profesor Studiów Słowiańskich Evergreen State College i przewodnicząca Carpatho-Rusyn Consortium of North America (Karpatorusińskiego Konsorcjum Ameryki Północnej), łączącego główne karpatorusińskie organizacje kulturalne Stanów Zjednoczonych i Kanady. - Nadszedł czas, aby Ukraina dołączyła do swych sąsiadów z Unii Europejskiej, którzy już uznali karpatorusińską mniejszość i wspierają jej kulturę i język”.

Szacuje się, że społeczność karpatorusińska na świecie liczy ok. dwóch milionów osób. Skupiają się oni głównie w obwodzie zakarpackim na Ukrainie, gdzie ich liczba dochodzi do ok. 850 tysięcy, stanowiąc 85% całej ludności. W roku 2007 wybrana tam Zakarpacka Rada Regionalna przeważającą większością poparła uznanie narodowości karpatorusińskiej na Zakarpaciu. Natomiast w roku 2012 ukraiński parlament uchwalił istotną ustawę o języku, uznającą język rusiński za język urzędowy do użytku zarówno obywatelskiego, jak i państwowego na Ukrainie.

James Kepchar-Kaminski, prezes Carpatho-Rusyn Society (Towarzystwa Karpatorusińskiego), największej Rusińskiej organizacji członkowskiej w Ameryce Północnej, podziela opinię wielu Karpatorusinów: „Widoczna jest zasadniczo pozytywna tendencja zmierzająca do uznania Karpatorusinów przez Ukrainę. Nadszedł czas zakończenia tego procesu i uznania żyjącej w poszanowaniu prawa i pokoju mniejszości karpatorusińskiej za oficjalną grupę narodową na Ukrainie”.

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Ukrainian]

ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
29.10.2014

Докладніша інформація: Джон Ріґеттi
rusynone@gmail.com

Славомір Гиряк
hirjakslavo@gmail.com

ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ ЩОДО ВИЗНАННЯ УКРАЇНОЮ КАРПАТО-РУСИНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ

Карпато-Русини ― це східноєвропейський народ, який є корінною національністю Карпатського гірського регіону Центрально-Східної Європи. Протягом століть його назву, мову і культуру визнавали як сусіди, так і держави, яким належала ця територія. Усі країни, в яких русини становлять корінне або давнє населення ― Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина, Румунію, Сербія, Хорватія, ― визнаю́ть їх та підтримують їхню мову і культуру, крім однієї країни ― України.

У зв’язку з доленосними змінами, які відбуваються в Україні, карпато-русинські організації та окремі представники русинів в усьому світі виступають сьогодні зі зверненням щодо визнання русин національною меншиною в Україні. Цей заклик адресується державним структурам і міжнародним організаціям, які здатні допомогти Україні в цій справі ― Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй, уряду Сполучених Штатів Америки і урядам європейських держав, які вже визнаю́ть русинську меншину.

Сьогоднішнє звернення одержать: президент України Петро Порошенко, різні міністерства України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, посол США в Україні, посадовці Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй з питань прав людини, посол України в США, Український конгресовий комітет Америки (Ukrainian Сaucus of the United States Congress). Цей заклик також буде передано послам в Україні європейських держав, в яких є русинська національна меншина, а також аналітичним центрам, які займаються питаннями Східної Європи.

«В Україні є новий президент і новообраний парламент, а також Угода про Асоціацію з Європейським Союзом», ― пояснює доктор Патриція Крафчик, професор славістики Евергрін-Стейт-Коледжу та голова Карпато-русинського консорціуму Північної Америки (Carpatho-Rusyn Consortium of North America), який об'єднує в основному русинські культурні організації США і Канади. «Тепер для України настав час брати приклад сусідніх держав ЄС, які вже визнали русинську меншину та підтримують її культуру та мову».

Русинська спільнота в усьому світі налічує близько двох мільйонів чоловік. В Україні Вони зосереджені в основному у Закарпатській області, де налічується близько 850 тисяч осіб, що становить 85% всього населення. У 2007 році обрана там Закарпатська обласна Рада більшістю голосів підтримала визнання русинської меншини на Закарпатті. У 2012 році український парламент прийняв важливий закон, в якому офіційно визнано існування окремої русинської мови.

Джеймс Кепчар-Камінські (James Kepchar-Kaminski), голова Карпато-русинського товариства (Carpatho-Rusyn Society), найбільшої заснованої на членстві русинської організації у Північній Америці, відобразив думку багатьох русинів: «Ми бачимо у цілому позитивну тенденцію до визнання русинів Україною. Настав час, щоб завершити цей процес і визнати цю законослухняну і мирну меншину як офіційну національність в Україні».

[Back to top]

~~~~~~~~~~

[Russian]

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
29.10.2014

Подробная информация: Джон Ригетти
rusynone@gmail.com

Славомир Гиряк
hirjakslavo@gmail.com

ОБРАЩЕНИЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБЩЕСТВУ О ПРИЗНАНИИ УКРАИНОЙ КАРПАТО-РУСИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА

Карпато-русины (русины) ― это восточноевропейский народ, который является коренной национальностью Карпатского горного региона Центрально-Восточной Европы. На протяжении столетий название, язык и культуру русинов признавали как соседи, так и государства, которым принадлежала эта территория. Все страны, в которых русины составляют коренное или давнее население ― Словакия, Чехия, Польша, Венгрия, Румыния, Сербия, Хорватия, ― признаю́т их и поддерживают их язык и культуру, кроме одной страны ― Украины.

В связи с судьбоносными изменениями, которые происходят в Украине, карпато-русинские организации и отдельные представители русинского народа во всем мире выступают сегодня с обращением к признанию русинов национальным меньшинством в Украине. Это призыв обращен к государственным и структурам и международным организациям, способным помочь Украине в этом деле ― Европейскому Союзу, Организации Объединенных Наций, правительству Соединенных Штатов Америки и правительствам тех европейских государств, которые уже признаю́т русинское меньшинство.

Сегодняшнее обращение получат: президент Украины Петро Порошенко, различные министерства Украины, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, посол США в Украине, должностные лица ЕС и ООН по вопросам прав человека, посол Украины в США, Украинский комитет Конгресса Америки (Ukrainian Сaucus of the United States Congress). Это обращение также будет передано послам в Украине европейских государств, в которых имеется русинское национальное меньшинство, а также ряду аналитических центров, занимающихся проблемами Восточной Европы.

«В Украине есть новый президент и новоизбранный парламент, а также Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом», ― объясняет доктор Патриция Кравчик (Patricia Krafcik), профессор славистики Эвергрин-Стейт-Колледжа и председатель Карпато-русинского консорциума Северной Америки (Carpatho-Rusyn Consortium of North America), который объединяет основные русинские культурные организации США и Канады. «Теперь для Украины пришло время последовать примеру соседних государств ЕС, которые уже признали русинское меньшинство и поддерживают его культуру и язык».

Карпато-русинское сообщество во всем мире насчитывает около двух миллионов человек. В Украине они сосредоточены в основном в Закарпатской области, где русинов насчитывается около 850 тысяч человек, что составляет 85 % всего населения. В 2007 году избранная там Закарпатская областная Рада большинством голосов поддержала признание русинского меньшинства на Закарпатье. В 2012 году украинский парламент принял важный закон, в котором официально признано существование отдельного русинского языка.

Джеймс Кепчар-Камински (James Kepchar-Kaminski), председатель Карпато-русинского общества (Carpatho-Rusyn Society), крупнейшей основанной на членстве организации русинов в Северной Америке, отразил мнение многих русинов: «Мы видим в целом положительную тенденцию к признанию русинов Украиной. Пришло время завершить этот процесс и признать это законопослушное и мирное меньшинство в качестве официальной национальности в Украине».

[Back to top]

 

 

 

Copyright © 2014 Rusyn International Media Center
All rights reserved